ניהול הליכים מול רשויות המס, עבור מחזיקי ארנקים ומטבעות דיגיטליים, ובכלל זה הגשת דוחות ככל הנדרש. בחינת הטרנזקציות השונות המבוצעות באמצעות מטבעות דיגיטליים, ייעוץ באשר לקיום אירוע מס ואופן הטיפול בו, ובכלל זה סיווג התקבולים והכרה בהפסדים. ייעוץ והכוונה באשר לאופן תיעוד של מטבעות דיגיטליים על מנת שיוכרו לצורכי מס, תוך גיבוי העמדות שננקטו בחוות דעת מקצועיות ומשפטיות. התמודדות מול בנקים באשר לביצוע עסקאות במטבעות וירטואליים.